รายนามคณะกรรมการสมาคม

1. นายเฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ นายกสมาคม
2. นายประมา ศาสตระรุจิ อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นางสาววัจจนันท์ มัตติทานนท์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นายวีรชัย ตันพิพัฒน์ อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นายปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ
6. นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล กรรมการ
7. นายปิยวุฒิ ศรีชัยกุล กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์ กรรมการ
9. นายวรา วราวิทย์ กรรมการ
10. นายสงกรานต์ มุณีเนม กรรมการ
11. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย กรรมการ
12. นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค กรรมการและปฏิคม
13. นายวิริยะ หิรัญพงษ์ กรรมการและนายทะเบียน
14. นายวีรพล มนัสอารีนาท กรรมการและประชาสัมพันธ์
15. นางสุขุมาล กิติสิน กรรมการและเหรัญญิก
16. นายวีระชาติ มัตติทานนท์ กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ