ภารกิจของสมาคม

1. ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง

2. สนับสนุนและเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง นโยบาย ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่องค์กรของรัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง

3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง

4. สนับสนุนและผลักดันการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประยุกต์ที่เกี่ยวข้องให้แก่องค์กรของรัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ใช้งานทั่วไป

5.สวงหาความร่วมมือและติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6. แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศทางด้านเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต