ประเภทสมาชิกของสมาคมแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งคณะกรรมการสมาคมลงมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ

2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งคณะกรรมการสมาคมลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก
กิตติมศักดิ์

 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

1. รับข่าวสารการจัดงานวิชาการด้าน เทคโนโลยีเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานประยุกต์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2. ข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

3. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการสมาคม
มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้นมีสิทธิ

4. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง เป็นกรรมการสมาคมมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง

5. ร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคมตามความเหมาะสม
ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้นตามความเหมาะสม

ระเบียบการสมัครสมาชิก

คุณสมบัติสมาชิกของสมาคม

บุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิกของสมาคมจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ :

 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 • เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสมาคม
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ตกเป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ
  เสมือนไร้ความสามารถ หรือให้ต้องรับโทษจำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
  ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

 

การสมัครสมาชิกสมาคม

 • ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อ
  เลขานุการสมาคม
 • สมาคมติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคม หรือบนเว็บไซต์ของสมาคม
  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น
 • เลขานุการสมาคมนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก(ถ้ามี)เสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้า
  เป็นสมาชิกของสมาคม โดยถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคม
 • เลขานุการสมาคมแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
 • ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
  ตามอัตราที่คณะกรรมการสมาคมกำหนดตามข้อ ๙ ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการสมาคม
 • โดยสมาชิกภาพของสมาชิกจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
  และค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและ
  ค่าบำรุงสมาคมภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
 • สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญ
  ของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม

 

สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

 • ถึงแก่ความตายสำหรับสมาชิกที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือสิ้นสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายสำหรับสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล
 • ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการสมาคม
 • ขาดคุณสมบัติสมาชิกตามที่กำหนดไว้
 • ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
 • ค้างส่งเงินค่าบำรุงสมาคมเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • คณะกรรมการสมาคมได้พิจารณาลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ แห่งจำนวนคณะกรรมการสมาคมที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ให้สิ้นสุดสภาพสมาชิก เนื่องจากสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติตนนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมหรือจงใจฝ่าฝืนข้อ
  บังคับ ระเบียบ มติ หรือ คำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคม
สมาชิกที่ถูกให้สิ้นสุดสมาชิกภาพนั้น มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ ที่ประชุมใหญ่ โดยส่งอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อประธานกรรมการสมาคม ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบมติที่ให้สิ้นสุดสมาชิกภาพ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเป็น
ที่สุด